Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Diepte reinigen.nl

Diepte reinigen is gevestigd aan de Boomgaard 4, te barendrecht met kvk nummer: 81740719

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van diepte reinigen .

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Diepte reinigen voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Diepte reinigen verwacht van opdrachtgever dat zij zoveel als mogelijk is, informatie geeft over bijzonderheden die voor de reiniging van belang zijn. Het vooraf niet kenbaar maken van zaken die wel van belang zijn, kunnen tot gevolg hebben dat de Meubelreiniger de opdracht niet kan uitvoeren. In deze gevallen zal altijd 65 euro voorrijkosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Voorbeeld: er zit kattenurine in de bank. Dit wordt niet vermeld en we constateren dit bij aankomst.
2.3. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Diepte reinigen.
2.4. Diepte reinigen verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Diepte reinigen te willen ingaan, de opdracht voor diepte reinigen schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.5. De overeenkomst tussen Diepte reinigen  en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Diepte reinigen .

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubel- en / of tapijtreiniging vindt plaats tegen de tussen Diepte reinigen en opdrachtgever afgesproken prijs.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is Diepte reinigen gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten voor meubel- en / of tapijtreiniging mogen door opdrachtgever tot uiterlijk twee (2) werkdagen voorafgaande aan de met Diepte reinigen afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient via brief, Whatasapp of email te geschieden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Diepte reinigen gezien als een niet tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Diepte reinigen een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door Diepte reinigen uitgevoerde werkzaamheden op het zelfde werkdag na uitvoering schriftelijk of per email aan Diepte reinigen mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 1 werkdag vervalt elke aanspraak tegen Diepte reinigen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Diepte reinigen staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch effect wordt bereikt.
6.2. Diepte reinigen staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op meubelstof en / of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
6.3. Het verwijderen van geuren in meubelstof en/of kleden/tapijt is niet 100% gegarandeerd. Rookgeur, honden(dieren)geur en urinegeur zijn geuren die niet of nauwelijks door middel van een reiniging te verwijderen zijn.
6.4. Diepte reinigen garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke resultaat te behalen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Diepte reinigen is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van De Meubelreiniger.
7.2. Diepte reinigen is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van De Meubelreiniger ;
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór het door Diepte reinigen opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Diepte reinigen in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubelstoffen en/of tapijt heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken en / fo de werking vande beschermlaag teniet doet;
E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
F. Het verkleuren van meubelstof en / of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Diepte reinigen blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

Particulier:
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per contant/bankoverschrijving te geschieden.
Zakelijk:
9.2. Diepte reinigen hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen.
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Diepte reinigen gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Diepte reinigen verschuldigd is, is De Diepte reinigen gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
9.4. Als De Diepte reinigen haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst De Diepte reinigen niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen De Meubelreiniger en opdrachtgever ontbonden.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Diepte reinigen redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Geschillen

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een mediator worden voorgelegd.
11.3. Indien inzet van een mediator niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Diepte reinigen voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

11.4. Bij het maken van een afspraak met diepte reinigen, dan gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.